Apsolventski rokovi, decembar 2017, Odsjek za historiju

750

 APSOLVENTSKI  ISPITNI  ROKOVI – DECEMBAR (2017. godina)  

ODSJEK HISTORIJA (PETI  SEMESTAR)

Predmet
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka

(do 1648)

4. 12. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću do 1918. godine 5. 10. u 10 h
3. Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (do 1606.) 6. 12. u 10 h
4. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580.) 8. 12. u 10 h
 IZBORNI PREDMETI
6. Njemački jezik I
7. Engleski jezik I
8. Arhivistika 7. 12. u 11 h

ODSJEK HISTORIJA – (ŠESTI  SEMESTAR)

Predmet
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka

(1648-1789)

11. 12 . u 10 h
2. Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (1606-1791) 12. 12. u 10 h
3. Bosanski ejalet (1580-1791) 13. 12. u 10 h
4. Historija BiH u XIX st (do 1878) 15. 12. u 10 h
 IZBORNI PREDMETI
6. Arhivska praksa 14. 12. u 11 h
7. Engleski jezik II
8. Njemački jezik II

ODSJEK HISTORIJA – (SEDMI SEMESTAR)

Predmet
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka

(1789-1918)

4. 12. u 11 h
3. Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941.) 5. 12. u 11 h
4. Historija BiH u sastavu A-U monarhije 6. 12. u 11 h
6. Metodika nastave historije I 7. 12. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI
7. Civilizacija VB
8. Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka

ODSJEK HISTORIJA – (OSMI SEMESTAR)

Predmet
OBAVEZNI PREDMETI
2. Opća historija savremenog doba 11. 12. u 11 h
Historija socijalističke Jugoslavije (do 1992) 12. 12. u 11 h
5. Historija BiH u južnoslavenskim državnim okvirima 13. 12. u 11 h
6. Metodika nastave historije II 14. 12. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI
7. Civilizacija SAD
8. Historija evropskih integracija 19. 12. u 11 h