Časopis “Istraživanja”

Kada je Fakultet humanističkih nauka 2005. godine obilježavao tri godine svoga postojanja, javila se ideja o pokretanju časopisa u kojem bi zaposlenici našeg Fakulteta, ali i naučni radnici iz cijele Bosne i Hercegovine i šireg regiona, prezentirali svoja naučnoistraživačka dostignuća. Zahvaljujući entuzijazmu i nepokolebljivom radnom elanu svih uposlenih, na realizaciju ove ideje nije se dugo čekalo. Naime, Nastavno – naučno vijeće Fakulteta humanističkih nauka je na svojoj sjednici 19.12.2005. godine usvojilo Odluku o pokretanju godišnjaka pod imenom “Istraživanja”.

U ovoj Odluci konstatirano je da će redakciju časopisa činiti: prof. dr. Elbisa Ustamujić, doc. dr. Mirjana Popović, doc. dr. Safet Sarić, dr. Ibrahim Pašić, ass. Adi Fejzić, ass. Anisa Trbonja, ass. Alen Kalajdžija. Glavni i odgovorni urednik bila je prof. dr. Elbisa Ustamujić, a lekturu i korekturu su obavljali asistenti Alen Kalajdžija i Elvira Ćemalović. Sljedeće 2006. godine izašao je prvi broj „Istraživanja“ i od tada ovaj časopis izlazi u kontinuitetu.

Časopis „Istraživanja“ obuhvata naučne i stručne radove, te ocjene i prikaze iz oblasti koje se primarno izučavaju na Fakultetu: književnost, lingvistika, historija, komunikologija. Radove objavljene u časopisu recenziraju eminentni profesori. Časopis okuplja autore sa univerziteta u BiH i šire. Indeksiran je u EBSCO Host, CEEOL i Slavic Humanities Index bazama podataka. Uvrštavanjem časopisa Istraživanja u EBSCO Host bazu podataka potvrđen je temeljni cilj i zadatak Fakulteta humanističkih nauka – da proizvodi vrijednosti ljudskog duha. Proces indeksiranja počeo je u januaru 2012. godine. Časopis “Istraživanja” je zadovoljio kriterije, te je u junu potpisan ugovor između Fakulteta humanističkih nauka i menadžmenta EBSCO host baze podataka, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. EBSCO Host – omogućava pretraživanje više baza podataka, među kojima su najpoznatije: Academic Search Complete – Multidisciplinarna baza podataka indeksira preko 11.000 časopisa.Više od 7.000 naslova je u punom tekstu: Business Source Premier – puni tekst za više od 8.350 naučnih i stručnih časopisa iz biznisa i ekonomije; Academic Search Premier – multidisciplinarna baza podataka sa punim tekstom iz 3.600 recenziranih naučnih časopisa; Medline – najveća i najpoznatija medicinska baza podataka koja indeksira 4800 naučnih časopisa iz područja biomedicinskih nauka. 

Časopis Istraživanja je 2014. godine uvršten je u CEEOL bazu podataka. Indeksiranje koje je počelo u decembru 2013. godine predstavlja veliki uspjeh za naš časopis, jer ga to čini dostupnim širokoj međunarodnoj naučnoj zajednici. C.E.E.O.L. je on – line baza u kojoj se trenutno nalazi preko 600 izdavača časopisa i elektronskih knjiga iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Baza je posebno posvećena promovisanju naučnih dostignuća sa područja istočne, južne i srednje Evrope.

U decembru 2016. godine Istraživanja su uvrštena u Slavic Humanities Index, bazu podataka koja je posebno specijalizirana za naučne časopise iz oblasti slavistike. Index trenutno sadrži preko 230,000+ bibliografskih jedinica sa 230 publikacija na 21 jeziku.

ISSN 1840-1325

Linkovi za baze podataka:
https://www.ebscohost.com/
https://www.ceeol.com/
http://slavus.ca/en/index.html#toptext

Redakcija:
dr. Adnan Velagić; dr. Dijana Hadžizukić; dr. Selma Raljević; dr. Belma Polić; dr. Omer Aksoy; Andrijana Kos-Lajtman; dr. Ivan Balta; dr. Eldi Grubišić Pulišelić; dr. Faruk Taslidža; dr. Edim Šator; dr. Anisa Trbonja-Omanić

Urednik:
Dr. Almir Marić
almir.maric@unmo.ba