JANUARSKO-FEBRUARSKI  ISPITNI ROKOVI

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2015/2016

PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika I

Doc.dr. Džemal Špago

22. 1. U 10h 5. 2. U 10h
2 Fonetika i fonologija engleskog jezika

Doc. Dr. Adi Maslo

24. 1. U 10h 7. 2. U 10h
3. Bosanski/hrvatski/srpski jezik I

Doc.dr. Edim Šator

26.1. u 10:00 16.2. u 10:00
4. Uvod u književnost Doc.dr. Irma Marić 23.1. 2018. u 10h 6.2.2018. u 10h
5. Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici

Prof.dr. Edina Špago-Ćumruija

25. 1. U 10h 8. 2. U 10h

DRUGA GODINA-TREĆI SEMESTAR

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfosintaksa engleskog jezika

Doc.dr. Džemal Špago

24. 1. U 10h 14. 2. U 10h
2. Engleska književnost do 18. stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

25. 1. u 10:00 6. 2. u 10:00
3 Komunikacijske vještine

Doc.dr. Džemal Špago

29. 1. U 10h 12. 2. U 10h
4. Opća lingvistika  Prof.dr. Belma Šator 22. 1. u 9h 5. 2. u 9h
5. Civilizacija VB I SAD-a

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

26. 1. u 12h 23. 2. u 12h
6. Pedagogija, doc.dr. Majra Lalić 23.1. U 10h 9.2. U 10h

TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2015/2016)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

25. 1. U 12h 12. 2. U 12h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

22. 1. U 12h 23. 2. U 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

24.1.U 10:00 P

24. 1. U 13:00 U

7. 2. U 10:00 P

7. 2. U 13:00 U

4. Komunikacijske vještine II

Doc.dr. Džemal Špago

30. 1. U 12h 14. 2. U 12h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

31. 1. U 10h 15. 2. U 10h
5. Pedagogija,doc.dr. Majra Lalić 23. 1. U 10h 9. 2. U 10h

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA NPiProgram 2011/2012

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

25.01. U 12h 23. 2. U 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

24. 1. U 10:00 7. 2. U 10:00
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator 22. 1. u 9h 5. 2. U 9h
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti IProf.dr. Edina Špago-Ćumurija 23. 1. U 12h 6. 2. U 12h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

30.01. u 10h 21. 2. U 10h

 

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklamaDoc.dr. Seid Masnica
2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija 31.01 U 11 09.02. U 11
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

29.01. U 11 12. 2. U 12
6. Pragmatika
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

25. 1. U 10h 19. 2.u 10

 

ISPITNI ROKOVI ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE

TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

25. 1. U 10h 9. 2. U 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

22. 1. U 12h 5. 2. U 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

24. 1. U 10:00 (P);

24. 1. U 13:00 (U)

7. 2. U 10:00 (P);

7. 2. U 13:00 (U)

4. Savremeni engleski jezik III

Doc.dr. Džemal Špago

30. 1. U 10h 14. 2. U 10h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

31. 1. U 10h 15. 2. U 10h
5. Pedagogija,prof.dr. Majra Lalić 23.01. u 10h 09.02. u 10h

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA PLAN I PROGRAM 2011/2012 ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

29. 1. U 10 19. 2. U 10h
2.

 

Viktorijanska književnost/

Engleska književnost 19. Stoljeća

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

22.01. U 12h 13. 2. U 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

26. 1. U 10:00 (P); 26. 1. U 13:00 (U 8. 2. U 10:00 (P);

8. 2. U 13:00 (U)

4. Savremeni engleski jezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

1.      2. U 10h 13. 2. U 10h
6. Psihologija,

doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez

5.2.  u 10h

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik I 25.1. u 10:00 15.2. u 10:00
2.

 

Uvod u moderne lingvističke discipline I 2.2. u 10 20. 2. U 10h
3 Pismeno prevođenje III

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

5. 2. U 10h 21. 2. U 10h
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II 1.2. u 10:00 16.2. u 10:00
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 2. U 10h 27. 2. U 10h
10. Uvod u semiotiku
11. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke disciplineII

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA NPiProgram 2011/2012

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

25.01. U 12h 20. 2. U 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

24. 1. U 10:00 7. 2. U 10:00
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator 22. 1. u 9h 5. 2. U 9h
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

23. 1. U 12h 6. 2. U 12h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

30.01, u 12h 21. 2. U 10h

ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Semantika engleskog jezika

Doc. Dr. Adi Maslo

29.01. U 12h 20. 2. U 12h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

26. 1. U 10:00 8. 2. U 10:00
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

31.1. U 12h 23. 2. U 12h
5. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

29. 1. U 12h 16. 2. U 12h
6. Metodologija izrade diplomskog rada, prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 1. 2. U 12h 22. 2. U 12h
7. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. Džemal Špago

02.02. U 10h 15. 2. U 12h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklamaDoc.dr. Seid Masnica
2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija 26.01 U 11 09.02. U 11
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

29.01. U 11 12. 2. U 12
6. Pragmatika
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

25. 1. U 10h 19. 2.u 10

 

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

AKADEMSKA 2017/2018. GODINA

ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

MASTER STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

 NASTAVNIČKI SMJER

 

OBAVEZNI PREDMETI Prvi rok Drugi rok
1. Savremeni engleski jezik VII

Doc. dr. Džemal Špago

5.2. u 10h 19.2. u 10h
2. Primijenjena lingvistika

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

6.2. u 10h 20.2. u 10h
3. Informacijske tehnologije u nastavi stranih jezika

Doc. dr. Adi Maslo

7.2. u 10h 21.2. u 10h

 

IZBORNI PREDMETI Prvi rok Drugi rok
1. Multikulturalnost i podučavanje stranih jezika

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

8.2. u 10h 22.2. u 10h
2. Usvajanje stranog jezika

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

2.2. u 10h 16.2. u 10h
3. Sociolingvistika

Doc. dr. Adi Maslo

9.2. u 10h 23.2. u 10h

 

PREVODILAČKI SMJER

 

OBAVEZNI PREDMETI Prvi rok Drugi rok
1. Savremeni engleski jezik VII

Doc. dr. Džemal Špago

5.2. u 10h 19.2. u 10h
2. Prevođenje

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

6.2. u 12h 20.2. u 12h
3. Kontrastivna analiza

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

7.2. u 12h 21.2. u 12h

 

 

IZBORNI PREDMETI Prvi rok Drugi rok
1. Prevođenje elemenata bh kulture na engleski jezik

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

8.2. u 11h 22.2. u 11h
2. Multimedijalno prevođenje

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

2.2. u 11h 16.2. u 11h
3. Jezični registri

Doc. dr. Džemal Špago

9.2. u 11h 23.2. u 11h