Konkurs za članove Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić”

739

Na osnovu članova 38. i 39. stav (3) Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta broj: 101- 805-1/16 od 28.4.2016. godine, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

KONKURS

za izbor 6 (šest) članova Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

  1. Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje javni konkurs za izbor 6 (šest) članova Upravnog odbora iz reda stalno zaposlenog osoblja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
  2. Djelokrug rada Upravnog odbora utvrđen je članom 48. Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
  3. Mandat Upravnog odbora Univerziteta traje 4 (četiri) godine.
  4. Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
   • da je državljanin BiH,
   • da je stariji od 18 godina,
   • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,
   • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na datu funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
   • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenoj poziciji,
   • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenoj poziciji,
  5. Posebni uslovi:
   • da su u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom,
   • da nemaju funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, i,
   • da nemaju privatni finansijski interes na Univerzitetu.
  6. Dokazi:
   • Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.
  7. Potrebni dokumenti:
   • uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci,
   • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
   • uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na datu funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca
   • uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, ne starije od 3 mjeseca,
   • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
   • potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru,
   • izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca,
   • izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca,
  8. Ostalo:
    Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH broj 32/01).

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

“Prijava na javni konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru” – NE OTVARAJ, na adresu: Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dnevni avaz”.

Konkurs će objaviti i na web stranici Univerziteta, i oglasnim pločama fakulteta i rektorata.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.