Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-259/20 od 15.06.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

KONKURS

za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine