Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini

965

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1050/16 od 26.5.2016. godine, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, objavljuje

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini.

 1. Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini traje od 13. juna/lipnja do 01. jula/srpnja 2016. godine. U prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.
 2. Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2016/2017. godine.
 3. Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija:
  • prvog ciklusa (dodiplomski studij) kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
   • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/studij na koji konkuriše;
   • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
   • trajni izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
   • uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
   • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
  • drugog ciklusa (diplomski studij):
   • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše;
   • ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
   • uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);
   • trajni izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
   • uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
   • drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta i organizacionim jedinicama.
   • Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.
  • Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) bit će raspisan u mjesecu septembru 2016. godine.
 4. Prijemni ispit, na organizacionim jedinicama na kojima se polaže, obavit će se u terminu, rasporedu i satnici koje će utvrditi organizacione jedinice pojedinačno i oglasiti na svojim oglasnim pločama i web stranicama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.
 5. Kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na organizacione jedinice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru će biti objavljeni na oglasnim pločama i web stranicama organizacionih jedinica Univerziteta. Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležni organ.
 6. Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću organizacione jedinice u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste. Naučno-nastavno vijeće organizacione jedinice je dužno u roku od 3 dana odlučiti o prigovoru i o tom obavijestiti kandidata. Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.
 7. Organizacione jedinice koje ne popune broj slobodnih mjesta za upis u prvom upisnom roku, vršit će prijem u drugom upisnom roku, čiji termin će biti naknadno objavljen.
 8. Ako se na Konkurs za pojedine studijske programe, u prvom upisnom roku, ne prijavi 50% kandidata Planom upisa utvrđenog broja redovnih studenta, Naučno-nastavna vijeća organizacionih jedinica neće pokretati taj studijski program. Kandidatima koji budu aplicirali na te studijske programe omogućit će se upis na drugi studijski program u statusu redovnog studenta.
 9. Organizacione jedinice Univerziteta će na svojim oglasnim pločama objaviti detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs.
 10. Upis studenata koji budu primljeni na organizacione jedinice obavit će se nakon oglašavanja konačne rang liste primljenih kandidata.
 11. Za upis na organizacione jedinice primljeni kandidati podnose:
  • upisni i prijavni list (ŠV obrazac);
  • upisnicu – index;
  • dvije fotografije;
  • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju studenta (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci);
  • dokaz o uplati školarine.

Prijave za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa (dodiplomskog) studija Dizajn interijera i studija Zdravstvena njega kandidati će podnositi u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Plan upisa studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini možete vidjeti OVDJE