Obavijest za predmet Informatika VAŽNO !!!

737

Obavijest za predmet INFORMATIKA

Svi studenti koji pohađaju izborni predmet Informatika na Fakultetu humanističkih nauka dužni su za okonćanje procesa evaluacije uraditi seminarski rad. Seminarski rad mogu raditi na jednu od ponuđenih tema.

Seminarski rad ne bi trebao biti duži od 10 stranica.
Svaki seminarski rad, najmanje sadrži: Naslov, Sažetak, Ključne riječi, Uvod, poglavlje, zaključak i popis korištene literature.
U seminarskom radu oznaditi sve citate.
Seminarski rad pisati u Time New Roman L2, Line spacing 1,5 i tekst mora biti poravnan (“Justify”).
Završen seminarski rad poslati na emina@fit.ba najkasniie 7 dana prije ispitnog termina.

Teme seminarskih radova:

 1. Informatika u obrazovanju;
 2. E-učenje stranih jezika;
 3. Učenje na daljinu stranog jezika korištenjem CLMS (engl. Content learning management sistem);
 4. Učenje na daljinu istorije korištenjem CLMS (engl. Content learning management sistem);
 5. E-učenje kao podrška tradicionalnom učenju pravopisa
 6. E-učenje kao podrška tradicionalnom učenju gramatike
 7. Zaštita autorskih prava na Internetu
 8. Savremeni ulazno/izlazni uređaji (zasloni osjetljivi na dodir, senzori, aktuatori, itd);
 9. Poslovne socijalne mreže;
 10. Podizanje svijesti o važnosti pravopisa na socijalnim mrežama;
 11. Podizanje svijesti o važnosti ispravnog korištenja gramatike na socijalnim mrežama L2;
 12. Koristi cMS-a (engl. content management system) za komunikologe;
 13. Koristi web tehnologija za komunikologe;
 14. Istorijski razvoj Web-a;
 15. Radunarstvo u oblacima;
 16. Mobilne aplikacije za učenje stranog jezika;
 17. Mobilne aplikacije za učenje gramatike;
 18. Mobilne aplikacije za učenje pravopisa;
 19. Mobilne aplikacije za učenje u svrhu upoznavanja kulturno-istorijskog nasljeđa;
 20. Koristi aplikacija virtualne stvarnosti u učenju istorije;
 21. Koristi aplikacija proširene stvarnosti u učenju istorije;
 22. Inteligentni softverski agenti za udenje stranog jezika;
 23. Multimedijalni materijali za učenje stranog jezika;
 24. Multimedijalni materijali za učenje istorije;

doc. dr Emina Junuz