Obavještenje o uplati za diplomu I i II ciklusa studija i naučnog stepena magistra nauka

805

Obavijest o uplati za diplomu

Obavještavaju se studenti koji su završili studij I i II ciklusa studija u 2015. godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 30.01.2016. godine uplatiti sljedeće:
I ciklus studija
-100,00 KM, svrha doznake:H4115 –izdavanje diplome I ciklusa studija;
Uplatu izvršiti na broj ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;

II ciklus studija
-200,00 KM, svrha doznake:H4117- izdavanje diplome II ciklusa studija;
Uplatu izvršiti na broj ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;

Magistarski studij
Obavještavaju se studenti koji su naučni stepen magistra nauka stekli u 2015. Godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 30.01.2016. godine uplatiti sljedeće:
-200,00 KM, svrha doznake:H4117- izdavanje diplome naučnog stepena magistra;
Uplatu izvršiti na broj ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
Uplatnice obavezno dostaviti u studentsku službu do 05.02.2016. godine.
O datumu promocije studenti će blagovremeno biti obaviješteni putem web stranice Fakulteta www.fhn.edu.ba

Napomena: Obavještavaju se studenti da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

Studentska služba