Studentima kojima status apsolventa prestaje 31.03.2021. godine, status Imatrikulanta su dužni uplatiti od 01.04.2021. do 09.04.2021. godine.

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I ciklus studija) / diplomski ispit (drugi ciklus studija) plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada kada dođu do te faze

Za upis imatrikulanta potrebno je donijeti:

 • Indeks
 • Upisni materijal (kupuje se ustudentskoj službi)
 • Uplatnice:
 • IMATRIKULANTI – I CIKLUS STUDIJA 
 • Redovni 200,00 KM za semestar + 80,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu  (šifra uplate: H1106)
 • Vanredni 200,00 KM za semestar + 80,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1311)
 • Uplate za upis statusa imatrikulanta izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka  broj:1610200000290710.
 • Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisati šifru uplate.
 • Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.
 • IMATRIKULANTI-  II CIKLUS STUDIJA         
 • Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I ciklus studija) / diplomski ispit (drugi ciklus studija) plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog radakada dođu do te faze

Za upis imatrikulanta potrebno je donijeti:

 • Indeks
 • Upisni materijal (kupuje se ustudentskoj službi)
 • Uplatnice:
 • Redovni 200,00 KM za semestar  +100,00 KM  za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1505)
 • Vanredni 200,00 KM za semestar + 150,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1605)

Uplate za upis statusa imatrikulanta izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka  broj:1610200000290710.

Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisati šifru uplate.

 • Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.