Studentima kojima status apsolventa prestaje 31.03.2022. godine, status Imatrikulanta su dužni uplatiti od 01.04.2022. do 15.04.2022. godine.

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I ciklus studija) / diplomski ispit (drugi ciklus studija) plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada kada dođu do te faze.

Za upis imatrikulanta potrebno je donijeti:

– Indeks

– Upisni materijal (kupuje se ustudentskoj službi)

– Uplatnice:

· IMATRIKULANTI – I CIKLUS STUDIJA

– Redovni 200,00 KM za semestar + 80,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1106)

– Vanredni 200,00 KM za semestar + 80,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1311)

– Uplate za upis statusa imatrikulanta izvršiti na žiro račun Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka broj:1610200000290710.

– Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisati šifru uplate.

– Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.

· IMATRIKULANTI- II CIKLUS STUDIJA

· Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I ciklus studija) / diplomski ispit (drugi ciklus studija) plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada kada dođu do te faze

Za upis imatrikulanta potrebno je donijeti:

– Indeks

– Upisni materijal (kupuje se u studentskoj službi)

– Uplatnice:

– Redovni 200,00 KM za semestar +100,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1505)

– Vanredni 200,00 KM za semestar + 150,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu (šifra uplate: H1605)

Uplate za upis statusa imatrikulanta izvršiti na žiro račun Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka broj:1610200000290710.

Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisati šifru uplate.

– Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.