Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u drugom upisnom roku) za akademsku 2021/2022. godinu vršit će se od 01.10.2021. godine do 04.10.2021. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.
Za upis je potrebno donijeti:
1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
2. Dvije slike 4×6
3. Ljekarsko uvjerenje
4. Uplatnica – za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1101         Uplatnica – za vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1306
uplatu izvršiti na ž.r. Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka broj:1610200000290710
5. Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

NAPOMENA: Obavezno upisivati šifre prilikom vršenja uplata