Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu
Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2019/2020. godinu vršit će se od 15.07.2019. godine do 19.07.2019. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.
Za upis je potrebno donijeti:
1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
2. Dvije slike 4×6
3. Ljekarsko uvjerenje
4. Uplatnica – za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1101– – za vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1306
uplatu izvršiti na ž.r. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Fakultet humanističkih nauka broj:1610200000290710
5. Uplatnica za : Korištenje biblioteke, šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
6. Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
7. Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
NAPOMENA: Obavezno upisivati šifre prilikom vršenja uplata