Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu Prednosti i nedostaci online medija u odnosu na tradicionalno novinarstvo studentice Aleksandre Tolj, održat će se u petak 21.05.2021. godine u 11:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal
Bijedić” u Mostaru.