Odluka Nastavno-naučnog vijeća koja se odnosi na član 261. stav 2. Statuta

700

Na osnovu Odluke broj: 101 -L277115, od 1.10.2015. godine Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta na 10. sjednici, održanoj dana
4.11 .2015. godine, donijelo je

ODLUKU

  1. Student upisan na dodiplomski četverogodišnji studij ili postdiplomski studij na dan stupanja na snagu Statuta Univerziteta ,,Džemal Bijedić” u Mostaru, ima pravo dovršiti započeti studij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajuće stručno, odnosno naučno zvanje prema propisima koji su važili prilikom upisa, a najkasnije do 21.4.2017. godine;
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Cijeli orIginalni dokument moŽete pogledati OVDJE.