Odsjek za engleski jezik i književnost – dodatni rok – zimski semestar, juli 2017. godine

1326

JULSKI  ISPITNI ROKOVI –  ZIMSKI SEMESTAR U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2015/2016

PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA  Prvi rok DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika I

Doc.dr. Džemal Špago

4. 7. u 10h
2 Fonetika i fonologija engleskog jezika

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

5. 7. u 10h
3. Bosanski/hrvatski/srpski jezik I

Doc.dr. Edim Šator

6. 7. u 10h
4. Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić

5. 7. u 10h
5. Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

10. 7. u 10h

DRUGA GODINA III SEMESTAR

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfosintaksa engleskog jezika

Doc.dr. Džemal Špago

5. 7. u 10h
2. Engleska književnost do 18. Stoljeća/Renesansna književnost

Doc.dr. Selma Raljević

4. 7. u 10h
3 Komunikacijske vještine

Doc.dr. Džemal Špago

10. 7. u 10h
4. Opća lingvistika

Prof.dr. Belma Šator

12. 7. u 10
5. Civilizacija VB I SAD-a

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

7. 7. u 10h
6. Pedagogija 13.7. u 11.00  

TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

10. 7. u 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

5. 7. u 10h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

4. 7. u 10h (P)

4. 7. u 13h (U)

4. Savremeni engleski jezik III

Doc.dr. Džemal Špago

6. 7. u 10h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

7. 7. u 10h
5. Pedagogija,prof.dr. Husejn Musić 13.7. u 11h

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik I
2. Uvod u moderne lingvističke discipline I
3 Pismeno prevođenje III
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II 10. 7. u 10h
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

13. 7. u 10h
10. Uvod u semiotiku
11. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke discipline II 12. 7. u 10h

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

5. 7. u 10h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

4. 7. u 10h
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator 12. 7. u 10h
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 7. u 10h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

7. 7. u 10h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklama Doc.dr. Seid Masnica
2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

12. 7. u 10
6. Pragmatika
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

13. 7. u 10h

OBAVJEŠTENJE: prilikom predaje prijave za ispit, studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM