Odsjek za Engleski jezik i književnost – Septembarski ispitni rok

1748

 

SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROKOVI

 

Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 14.08.2017. do 23.08.2017. godine  

Prilikom predaje prijave za ispit (za drugi ispitni termin), studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2015/2016

PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika I

Doc.dr. Džemal Špago

07.9.  10h 22. 9. U 10h
2 Fonetika i fonologija engleskog jezika

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

25. 8. U 10h 15. 9. U 10h
3. Bosanski/hrvatski/srpskijezik I

Doc.dr. Edim Šator

28.8. u 10:00 h 08. 9. U 10h
4. Uvod u književnost

Prof.dr. SanjinKodrić

6.9.2017. u 10h 20.9. u 10h
5. Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici

Prof.dr. Edina Špago-Ćumruija

5. 9. U 10h 19. 9. U 10h

PRVA GODINA – II SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika II

Doc.dr. Džemal Špago

11. 9. u 10h 25. 9. U 10h
2. Engleski jezik u primjeni

Prof.dr. Edina Špago-Ćumruija

29.08. U 10h 22. 9. U 10h
3 Pismeno prevođenje I

Doc.dr. Džemal Špago

12.09. u 10h 26. 9. U 10h
4. Bosanski/hrvatski/srpskijezik II

Doc.dr. Edim Šator

31.8. u 10 h 14. 9. U 10h
5. Interpretacija književnog djela

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

13. 9. u 12h 21. 9. U 12h

DRUGA GODINA – TREĆI SEMESTAR –BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfosintaksa engleskog jezika

Doc.dr. Džemal Špago

6. 9. U 10h 19. 9. U 10h
2. Engleska književnost do 18. stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

31.08. U 10h 12. 9. U 10:00
3 Komunikacijske vještine

Doc.dr. Džemal Špago

7. 9. U 10h 21. 9. U 10h
4. Opća lingvistika

Prof.dr. Belma Šator

12. 9. U 10h 22. 9. U 10h
5. Civilizacija VB I SAD-a

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

5. 9. U 10h 15. 9. U 10h
6. Pedagogija    

DRUGA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR -BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Pismeno prevođenje II

Doc.dr. Džemal Špago

28. 8. u 10h 11. 9. U 10h
2. Engleski roman 18 i 19.stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

05.09 U 10:00 20. 9. U 10:00
3 Akademsko pisanje I

Doc.dr. DžemalŠpago

29. 8.. U 10h 15. 9. U 10h
4. Psihologija 30. 8. U 10h 13. 9. U 10h
5. Njemački jezik 5. 9. U 10h 19.9. u 10.00

TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

28.08. U 10h 14. 9. U 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

12. 9. U 12h 21. 9. U 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

31.08.U 10:00 (P)

31.8. U 13:00 (U)

12. 9. U 10:00 (P);

12. 9. U 13:00 (U)

4. Savremeni engleskijezik III

Doc.dr. Džemal Špago

1.      9. U 10h 12. 9. U 10h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 9. U 10 19. 9. U 10h
6. Pedagogija Prof.dr. HusejnMusić

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

07.09. U 10h 15. 9. U 10h
2.

 

Viktorijanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

13. 9. U 12h 22. 9. U 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

05.09. U 10:00 (P); 05.09. U 13:00 (U) 20. 9. U 10:00 (P);

20. 9. U 13:00 (U)

4. Savremeni engleskijezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

09.09. U 10h 18. 9. U 10h
6. Psihologija, doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez 30.8. u 10h 13.9. u 10h

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik I 29.8. u 10.00 12. 9. U 10h
2. Uvod u moderne lingvističke discipline I 25. 8. U 10h 14. 9. U 10h
3 Pismeno prevođenje III

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

28.08. U 10h 10. 9. U 10h
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II 8. 9. U 10h 22.9. u 10.00
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6.09. U 10h 18. 9. U 10h
10. Uvod u semiotiku
11. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke discipline II 7. 9. U 10h 23. 9. U 10h

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

12. 9. U 12h 21. 9. U 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

31.8. U 10:00 12. 9. U 10:00
3. Opć alingvistika Prof.dr. BelmaŠator 30.8.. U 10h 14. 9. U 10h
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 5. 9. U 10h 22. 9. U 10h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. DžemalŠpago

7. 9. U 10h 17. 9. U 10h

ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Semantika engleskog jezika

Prof.dr.Edina Špago-Ćumurija

8. 9. U 10h 18.  9. U 10h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

05.09. U 10:00 20. 9. U 10:00
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

13. 9. U 12h 22. 9. U 12h
4. Metodika nastave engleskog jezika I književnosti II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 9. U 10h 18. 9. U 10h
5. Metodologija izrade diplomskog rada, prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 30. 8. U 10h 10. 9. U 10h
6. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. DžemalŠpago

11. 9. U 10h 19. 9. U 10h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklama Doc.dr. Seid Masnica
2. Historija  umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

28. 8.u 10h 7. 9. U 10h
6. Pragmatika 6. 9. U 10 18. 9 u 10h
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

12. 9. U 10h 23. 9. U 10h