Rang lista-Odsjek za engleski jezik i književnost

Rang lista- Historija i međunarodni odnosi

Rang lista-Odsjek za komunikologiju

Rang lista-Odsjek za turski jezik i književnost

Obavještenje za upis primljenih kandidata na I ciklus studija u drugom upisnom roku za akademsku
2019/2020. godinu

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u drugom upisnom roku) za akademsku
2019/2020. godinu vršit će se od 26.09.2019. godine do 30.09.2019. godine, u vremenu
od 10.00 – 12.00 sati.
Za upis je potrebno donijeti:
1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena
30,00 KM
2. Dvije slike 4×6
3. Ljekarsko uvjerenje
4. Uplatnica – za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1101– – za
vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1306
uplatu izvršiti na ž.r. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Fakultet humanističkih nauka
broj:1610200000290710
5. Uplatnica za : Korištenje biblioteke, šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r.
1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
9/25/2019 Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu | Fakultet humanističkih nauka
https://fhn.edu.ba/obavjestenje-za-upis-primljenih-kandidata-u-prvom-upisnom-roku-za-akademsku-2019-2020-godinu/ 2/2
6. Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r.
1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
7. Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,
na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
NAPOMENA: Obavezno upisivati šifre prilikom vršenja uplata
8.Uplatnica za:Naknada za korištenje informacionog sistema,šifra H2104, uplata 30 KM, na ž.r.:1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru