Poštovani studenti,

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je reprezentativna nastavno-naučna institucija koja je tokom dvanaestogodišnjeg postojanja ostvarila značajne rezultate. Prvi koraci u pravcu osnivanja Fakulteta napravljeni su davne 1999. godine, kada je formiran Studij za jezike.

Svoj rad tada su započela dva odsjeka:

  • Odsjek za bosanski jezik i književnost, kao dvopredmetni četverogodišnji studij,
  • Odsjek za engleski jezik i književnost, kao trogodišnji studij.

Međutim, društvena potreba za kadrovima iz oblasti humanističkih nauka otvorila je nove perspektive i vizije za razvoj. Kada je 25. marta 2002. godine Odlukom Savjeta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zvanično osnovan Fakultet humanističkih nauka, nastupile su velike promjene. U izuzetno teškim uvjetima stasavao je i narastao Fakultet koji je danas, u pogledu broja studenata i po značaju za cjelokupnu društvenu zajednicu, jedan od ključnih pokretačkih snaga našeg Univerziteta. Razvijajući nove studijske programe, Fakultet humanističkih nauka je postizao značajne rezultate u svim segmentima naučno-istraživačkog rada. Važno je istaći da su postignuti rezultati bili plod zalaganja svih uposlenih radnika, ali i brojnih saradnika sa drugih Univerziteta, bez čije podrške nastavni proces i napredovanje naših kadrova ne bi bilo moguće.

Danas Fakultet humanističkih nauka nudi mogućnost studiranja na šest odsjeka:

  • Odsjek za bosanski jezik i književnost,
  • Odsjek za engleski jezik i književnost,
  • Odsjek za historiju,
  • Odsjek za njemački jezik i književnost,
  • Odsjek za komunikologiju,
  • Odsjek za turski jezik i književnost.

Akademske 2008. godine Nastavno-naučno vijeće Fakulteta usvojilo je novi Nastavni plan i program, pa je kandidatima omogućeno studiranje prema bolonjskim principima i standardima. Na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka, uveden je studijski koncept po principu 4 + 1, što praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i odbranjenog diplomskog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na drugi ciklus, tj. na master studij. Master studij na Fakultetu humanističkih nauka započinje akademske 2012/13. godine. Nastavnim planom i programom predviđeno je njegovo trajanje u dužini od jedne akademske godine, nakon čega će magistranti steći zvanje magistar struke. Svoje usavršavanje zainteresirani kandidati će moći nastaviti na trogodišnjem doktorskom studiju, nakon kojega će steći zvanje doktor humanističkih nauka.

Glavno težište nastavnog procesa stavljeno je na domaći, mladi i ambiciozni kadar. Sprovodeći pravilnu kadrovsku politiku, u granicama mogućeg, naš Fakultet je od nekadašnjih pet zaposlenika (prof. dr. Elbisa Ustamujić, dekanese Fakulteta, tada ass. Dijana Hadžizukić i Adi Fejzić, te Čelebija Tikveša u Studentskoj službi i Selma Raljević, tada referent Fakulteta) izrastao u kolektiv od ukupno 21 zaposlenog, od čega 9 doktora nauka i 10 magistara. Ovo je samo dio trajnog opredjeljenja menadžmenta Fakulteta, koji nastoji da putem napredovanja vlastitih zaposlenika zaokruži kadrovsku politiku na svim odsjecima. Međutim, dalja kadrovska izgradnja neće biti moguća bez podrške šire duštvene zajednice i rješavanja vrlo teških finansijskih i pravnih pitanja. Pored kadrovskih pitanja u narednom periodu Fakultet očekuju i mnogi drugi izazovi. Prije svih potpuna integracija Fakulteta unutar Univerziteta „Džemal Bijedić“, zatim akreditacija Univerziteta, te svakako adekvatno rješavanje finansijskog, infrastrukturalnog i pravnog statusa naše visokoškolske ustanove.

Cijenjeni studenti, Fakultet humansitičkih nauka i njegovi odsjeci stoje vam na raspolaganju i nude saradnju. Srdačno vas pozivamo da zajedničkim snagama stvaramo ljepši i humaniji svijet, na zadovoljstvo ne samo nas nego i budućih generacija.