Septembarski ispitni rokovi – Odsjek za bosanski jezik i književnost

820

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI
NASTAVNI PLAN 2014/2015

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

R. BRPREDMETIISPITNI ROKOVI
1Historija standardnih jezika

Doc.dr. Elvira Dilberović
03.09.2015. u 10h
2Norma i kultura b/h/s jezika I

Doc.dr. Elvira Dilberović
04.09.2015. u 12h
3Svjetska književnost I

Prof.dr. Dijana Hadžizukić
15.09. 2015.u 10 h
4Južnoslavenska književnost I

Prof.dr. Alija Pirić
14.09.2015. u 8,15h
5Usmena književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
16.9.2015. u 10h
6Historija BiH I

prof.dr. Adnan Velagić
17.9.2015. u 10h


BOLONJA- NASTAVNI PLAN 2014/2015
ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (DRUGI SEMESTAR)

R. BR.PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI
1Fonetika i fonologija

Doc.dr. Elvira Dilberović
03.09.2015. u 10h
2Norma i kultura b/h/s jezika II

Doc.dr. Elvira Dilberović
04.09.2015. u 12h
3Bosanskohercegovačka književnost
srednjevjekovnog i osmanskog perioda

Prof.dr. Sanjin Kodrić
18.09.2015. u 10h
4Historija BiH II

prof.dr. Adnan Velagić
21.9.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Sociologija

Doc.dr.Merima Jašarević
10.09.2015. u 10h
2Kultura govora07.09.2015. u 12h
3Arapski jezik I31.08. 2015. u 10h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA

R. Br. PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI
1Morfologija I

Doc.dr. Elvira Dilberović
03.09.2015. u 10h
2Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija
18.09.2015. u 10h
3Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić
02.09.2015. u 10h
4Svjetska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
21.09.2015. u 10h
5Književnost BiH II-austrougarski period

prof.dr. Alija Pirić
17.9.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Historija i razvoj romana

doc.dr Dijana Hadžizukić
14.9.2015. u 10h
2Informatika

Doc.dr.Emina Jonuz
07.09.2015. u 10h
3
Arapski jezik II
01.09.2015. u 10h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI
1Morfologija II

Doc.dr. Elvira Dilberović
03.09.2015. u 10h
2Dijalektologija

Doc.dr. Elvira Dilberović
04.09.2015. u 12h
3Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić
08.09.2015. u 10h
4Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
23.09.2015. u 10h
5Književnost BiH II-počeci moderne

prof.dr. Alija Pirić
22.09.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava

Prof.dr. Asim Peco
19.09. u 12.00
2Dječija književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
07.09.2015. u 12h


AKADEMSKA 2014/2015. GODINA
ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI

1

Sintaksa I

Doc.dr.Mirela Omerović

07.09.2015. u 10h

2
Historija književnog jezika I

Doc.dr. Alen Kalajdžija

18.09.2015. u 10h

3
Književnost BiH od 1918.do 1945.

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

21.09.2015. u 10h

4
Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

prof.dr. Dijana Hadžizukić

17.09.2015. u 10h

5
Južnoslavenska književnost III

Prof.dr. Safet Sarić

14.09.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI

1
Njemački jezik I

Doc.dr. Belma Šator

11.09.2015. u 10h

2
Engleski jezik I

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija

08.09.2015. u 8:30h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

R. Br. PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI

1
Sintaksa II

Doc.dr.Mirela Omerović

08.09.2015. u 10h

2
Historija književnog jezika II

Doc.dr. Alen Kalajdžija

18.09.2015. u 10h

3
Lingvostilistika

Doc.dr. Elvira Ćemalović-Dilberović

03.09.2015. u 10h

4
Svjetska književnost III – druga polovina XX vijeka

Doc.dr. Dijana Hadžizukić

22.9.2015. u 10h

5
Pedagogija

Prof.dr. Husejn Musić
IZBORNI PREDMETI

1
Poetika bošnjačkog romana

prof.dr. Dijana Hadžizukić

14.9.2015. u 10h

2
Njemački jezik II

Doc.dr. Belma Šator

14.09.2015. u 10h
3Engleski jezik II

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija

22.09.2015. u 8:30h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI

1

Sintaksa III

Doc.dr.Mirela Omerović

03.09.2015. u 10h

2
Savremena književnost BiH

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

22.09.2015. u 10h

3
Metodika nastave bosanskog jezika I (teorija)
02.09.2015. u 12h

4
Opća lingvistika I

Doc.dr.Adi Fejzić

5
Psihologija

Dr. Jasna Bogdanović - Ćurić
29.09. u 10.00 kabinet 206 Nastavnički fakultet
IZBORNI PREDMETI

1
Frazeologija

Doc.dr.Belma Šator
28.09.2015. u 11h

2
Civilizacija Velike Britanije

Doc.dr.Selma Raljević
02.09.2015.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
OBAVEZNI PREDMETI

1
Leksikologija

Doc.dr.Mirela Omerović

09.09.2015. u 10h

2
Metodika nastave bosanskog jezika II (praksa)

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

02.09.2015. u 10h

3
Opća lingvistika II

Doc.dr.Adi Fejzić

4
Južnoslavenska književnost IV

Prof.dr. Safet Sarić

14.09.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Historija osmanske civilizacije07.09.2015. u 10h
2Historija srednjevjekovne civilizacije09.09.2015. u 10h
3Civilizacija SAD-a04.09.2015 u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat


STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Septembarski ispitni rokovi
stari program (APSOLVENTI)

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – Prva godina

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Savremeni bosanski jezik I

Doc. dr. Elvira Dilberović

03.09.2015. u 10h
2Norma i kultura bosanskog jezika

Doc. dr. Elvira Dilberović
04.09.2015. u 12h
3Književnost BiH I

prof.dr. Sanjin Kodrić
18.09.2015. u 10h
4Usmena književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
16.09.2015. u 10h
5Pregled svjetske književnosti I

Prof.dr. Dijana Hadžizukić
15.09.2015. u 10h
6Pregled južnoslavenskih književnosti I

Prof.dr. Alija Pirić
14.09.2015. u 10h
7Sociologija

Doc.dr.Merima Jašarević
10.09.2015. u 10h
8Engleski jezik (opći predmet)

Doc.dr. Edina Špago- Ćumurija
9Sport i zdravlje


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – druga godina

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Savremeni bosanski jezik II

Doc.dr.Elvira Dilberović
03.09.2015. u 10h
2Osnovi staroslavenskog jezika

Doc.dr.Alen Kalajdžija
18.09.2015. u 10h
3Književnost BiH II

Prof.dr. Alija Pirić
21.09.2015. u 10h
4Pregled svjetske književnosti II

Prof.dr. Dijana Hadžizukić
17.09.2015. u 10h
5Pregled južnoslavenskih književnosti II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
23.09.2015. u 10h
6Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić

08.09.2015. u 10h
7Engleski jezik (opći predmet)

Doc.dr.Edina Špago - Ćumurija
8Pedagogija sa

psihologijom
9Osnovi informatike


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – treća godina

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI

1
Savremeni bosanski jezik III

Doc.dr.Mirela Omerović

08.09.2015. u 10h

2
Historija jezika

Doc.dr.Alen Kalajdžija

18.09.2013. u 10h

3
Dijalektologija

Doc.dr. Alen Kalajdžija

04.09.2015. u 12h

4
Lingvistička stilistika

Doc.dr. Elvira Dilberović

03.09.2015. u 10h

5
Književnost BiH III

prof.dr. Dijana Hadžizukić

18.09.2015. u 10h

6
Pregled južnoslavenskih književnosti III

Prof.dr. Safet Sarić

14.09.2015. u 10h

7
Pregled svjetske književnosti III

prof.dr. Dijana Hadžizukić

17.09.2015. u 10h

8
Dječja književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić

07.09.2015. u 10h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – četvrta godina

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI

1
Savremeni bosanski jezik IV

Doc.dr.Mirela Omerović

09.09.2015. u 10h

2
Opća lingvistika

Doc.dr.Adi Fejzić

3
Književnost BiH IV

prof.dr. Dijana Hadžizukić

22.09.2015. u 10h

4
Pregled južnoslavenskih književnosti IV

Prof.dr. Safet Sarić

14.09.2015. u 10h

5
Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti

prof.dr. Dijana Hadžizukić

02.09.2015. u 10h

6
Kulturna historija BiH

prof.dr. Adnan Velagić

17.09.2015. u 10h