Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru ove godine upisuje studente na šest studijskih programa na prvom ciklusu studija (dodiplomskom) i šest studijskih programa na drugom ciklusu studija (master).

U sklopu prvog ciklusa studija moguće je upisati sljedeće studijske programe: Kulturalni studiji i bosnistika, Historija i međunarodni odnosi, Njemački jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Turski jezik i književnost, Komunikologija.

Na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka studira se po bolonjskom principu 4 + 1, što praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i odbranjenog završnog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na drugi ciklus, tj. na master studij.

U sklopu drugog ciklusa studija u trajanju od jedne godine (dva semestra) moguće je studirati na studijskim programima: Bosanski jezik i književnost, Historija BiH, Njemački jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Turski jezik i književnost i Komunikologija.

Završetkom drugog ciklusa studija stječe se titula magistra iz neke od navedenih oblasti.

Fakultet humanističkih nauka je akreditovana visokoškolska institucija koja studentima osim redovnih predavanja, konsultacija i ostalih obaveza predviđenih nastavnim planom i programom pruža razne mogućnosti. Posebno ističemo programe međunarodne mobilnosti u kojima smo proteklih godina veoma aktivni (Erasmus, Mevlana, WUS). Naši studenti su putem programa razmjene posjetili mnoge zemlje i stekli pozitivna iskustva.

Za više informacija o upisu i studiranju na Fakultetu humanističkih nauka možete se obratiti na:

fhn@unmo.ba

https://www.facebook.com/fhn.edu.ba/